Những điều cần chú ý trước khi làm nội soi dạ dày đa số bệnh nhân đều biết rất rõ nhưng những việc cần chú ý sau khi nội...